Zaznacz stronę

Nie jest tajemnica, że działania komornika są delikatnie mówiąc, nieprzyjemne i często oceniane negatywnie, szczególnie przez dłużników. Praca ta jest jednak potrzebna, gdyż bez nich wierzyciele nie mogliby odzyskać swoich pieniędzy. Muszą oni, co jest oczywiste, działać na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Co jednak, jeśli czasem egzekucja prowadzona jest w sposób naruszający przepisy prawa?
Komornik też nie jest osobą, która powinna badać zasadność wyroku. On dostaje wyrok z klauzulą wykonalności nie ma nawet prawa do badania, czy np. roszczenie było przedawnione czy też nie. Komornikowi nie powinno się stawiać zarzutów, które nie są ściśle związane z procedurą egzekucyjnego.

Kiedy więc przysługuje skarga na czynności komornika?

Skarga przysługuje na każdą czynność albo zaniechanie komornika, z wyjątkiem:
• wezwania do usunięcia braków pisma,
• zawiadomienia o terminie czynności,
• uiszczenia przez komornika podatku od towarów i usług,
• wyboru komornika, któremu przekazano sprawę,
• udzielenia przybicia ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu,
• sporządzenia przez komornika planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji (wówczas należy wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału).

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Może to zrobić każdy, kto ma w tym interes prawny, czyli każda osoba, której prawa zostały naruszone działaniem komornika. Nie zawsze jest to dłużnik, czasem to członek jego rodziny, a nieraz nawet osoba trzecia z nim niezwiązana.

Co powinno się znaleźć w skardze na czynności komornika i w jakim terminie się ją składa?

Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie 7 dni od dnia:
• dokonania danej czynności przez komornika sądowego, jeżeli osoba chcąca złożyć skargę o danej czynności wiedziała;
• zawiadomienia danej osoby o dokonaniu danej czynności przez komornika sądowego;
• w którym dana czynność powinna być dokonana przez komornika sądowego;
• kiedy dana osoba dowiedziała się o danej czynności dokonanej przez komornika sądowego.
Skarga jest pismem, które musi spełniać wszystkie formalne wymogi pisma procesowego, a więc dla swej ważności powinna zawierać takie elementy, jak :
• sąd, do którego składana jest skarga,
• strony postępowania i ich adresy,
• rodzaj pisma,
• sygnaturę akt komorniczych,
• zaskarżaną czynność lub zaniechanie czynności.
• Podpis
Skargę należy wnosić do komornika, który prowadzi postępowanie i który wykonał daną czynność. Niezwykle istotną kwestią jest merytoryczne uzasadnienie, w którym trzeba wykazać, na czym polegało naruszenie interesu osoby skarżącej oraz sformułowanie zarzutów, czyli wskazanie, jakie przepisy postępowania naruszył komornik. Powinno się również zawrzeć informację, o co wnosimy, czy np. o uchylenie czynności komornika czy też o jakieś inne działanie.
Komornicy niestety często budzą negatywne skojarzenia, ale w większości przypadków wykonują po prostu swoją pracę. Jeśli jednak podczas wykonywania swoich obowiązków, naruszą oni czyjeś prawa, istnieje możliwość złożenia skargi na czynności komornika.

Stan prawny: październik 2022