Zaznacz stronę

Ostatni czas obfituje w zagadnienia dotyczące dodatku węglowego – do kancelarii wpływają liczne zapytania klientów, którzy pytają czy spełniają warunki do przyznania im tego dodatku, a jeśli zostanie im doręczona decyzja odmowna – czy są podstawy do wniesienia odwołania.

W naszej ocenie, w razie wydania przez właściwy organ decyzji w przedmiocie odmowy przyznania dodatku węglowego, należy walczyć i takie odwołania składać. Przemawia za tym kilka powodów

Dlaczego warto wnieść odwołanie od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego?

Po pierwsze, decyzja może po prostu zostać zmieniona przez organ rozpoznający odwołanie. Jeśli wnioskodawca nie spróbuje, to straci szansę na otrzymanie świadczenia.

Po drugie, odwołanie od takiej decyzji nie podlega opłacie.

Po trzecie, życie pisze różne scenariusze i stany faktyczne, na podstawie których takie decyzje odmowne są wydawane bywają bardzo skomplikowane. Organ nie zawsze podejmie słuszne kroki: nie sprawdzi danego aspektu sprawy, nie zweryfikuje swoich wątpliwości i wyda decyzję niekoniecznie odpowiadającą rzeczywistości (np. bardzo często słyszymy, że organ twierdzi, iż wnioskodawca nie mieszka w danej nieruchomości, co zazwyczaj organ ustala na skutek wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w sposób zdecydowanie pobieżny). Odwołanie służy kontroli prawidłowości decyzji. Organ rozpoznający odwołanie będzie musiał zatem sprawdzić czy organ wydający decyzję postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli stwierdzi uchybienia w zachowaniu właściwej procedury – istnieje szansa na zmianę decyzji odmownej

Jaki jest tryb wniesienia odwołania od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego?

Na wniesienie odwołania jest 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał. Dokładne instrukcje w tym zakresie znajdą się w pouczeniu umieszczonym na końcu każdej decyzji. Przy czym konieczne jest spełnienie wszystkich powyższych przesłanek łącznie.

Na wniesienie odwołania jest 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał. Dokładne instrukcje w tym zakresie znajdą się w pouczeniu umieszczonym na końcu każdej decyzji.

Co należy napisać w odwołaniu od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego?

Dla tego typu odwołania nie ma przewidzianej jakiejś szczególnej formy. Z odwołania ma przede wszystkim wynikać, że jest się niezadowolonym z wydanej decyzji odmownej. Warto jednak poświęcić więcej czasu i napisać takie odwołanie, które skłoni organ odwoławczy do dokładniejszej kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia przez organ I instancji.

Zarzuty odwołania mogą dotyczyć nie tylko naruszenia przez organ przepisów ustawy o dodatku węglowym, ale również kodeksu postępowania administracyjnego. To zgodnie z przepisami tego kodeksu organ wydający decyzję ma obowiązek m. in. kompleksowo zgromadzić materiał dowodowy w sprawie, a następnie wszechstronnie go ocenić. Sama decyzja zaś musi zawierać wszelkie niezbędne elementy, aby ją w ogóle uznać za decyzję, tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji. Najważniejsze, aby decyzja była właściwie uzasadniona pod względem faktycznym i prawnym – w końcu to z uzasadnienia wnioskodawca musi dowiedzieć się, dlaczego jego wniosek o przyznanie dodatku węglowego nie spotkał się z akceptacją organu. W odwołaniu można również zgłosić wnioski dowodowe; trzeba je oczywiście uzasadnić, opisać, a jeśli to dokumenty/wydruki to oczywiście załączyć.

Pomoc w napisaniu odwołania od decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego

 Zapraszamy do skorzystania z pomocy Kancelarii przy sporządzeniu odwołania decyzji o odmowie przyznania dodatku węglowego. Oferujemy sporządzenie odwołania indywidualnie dopasowanego do Państwa sprawy, jak również uniwersalny wzór, który pomoże w samodzielnym przygotowaniu takiego pisma. 

 

Fot. pixabay.com

Stan prawny: grudzień 2022 r.