Zaznacz stronę

Rozwiązanie umowy o pracę jest nieodłącznym elementem funkcjonowania relacji pracownik-pracodawca w sektorze zatrudnienia. Przyczyna, przez którą dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, może być różnorodna — może wynikać to z kwestii personalnych, ekonomicznych, organizacyjnych, a także zdrowotnych czy restrukturyzacyjnych. Bez względu na powody rozwiązania, istotne jest, aby proces ten przebiegał w zgodzie z przepisami prawa pracy, w poszanowaniu praw pracowniczych i zgodnie z określonymi terminami wypowiedzenia. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu zagadnieniu i zapoznajmy się z ważnymi aspektami związanymi z rozwiązaniem umowy o pracę.


Postawę naszych rozważań musimy rozpocząć od art. 32 § 1 Kodeksu Pracy:


Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Przepis ten wprost wskazuje, iż dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron. Nie ma znaczenia, czy robi to pracodawca, czy pracownik — wypowiedzenie takiej umowy zawsze jest skuteczne.


Art. 34 oraz 36 Kodeksu Pracy, wskazują okresy wypowiedzenia umowy dla umów zawartych na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony. W związku z powyższym:


Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.


Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Ze względu na okres zawartej umowy próbnej lub długość czasu zatrudnienia, inaczej kształtują się okresy wypowiedzenia dla konkretnego pracownika. W czasie wypowiedzenia każdy z pracowników zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków, wynikających z umowy.


Odpowiadając teraz na pytanie zadane w tytule niniejszego artykułu — czy pracodawca może odmówić przyjęcia wypowiedzenia? — należy kategorycznie stwierdzić, iż pracodawca nie ma takiego uprawnienia. Wynika to z charakterystyki prawnej wypowiedzenia, bowiem jest to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy o pracę (pracodawcy lub pracownika), skierowane do drugiej strony, w celu rozwiązania umowy o pracę na przyszłość. W związku z powyższym, naszym jedynym obowiązkiem, jako wypowiadającego umowę o pracę, jest złożenie go w taki sposób, aby jego adresat mógł się z nim bez przeszkód zapoznać (wynika to bezpośrednio z art. 61 Kodeksu Cywilnego).

Stan prawny: lipiec 2023 r.
Fot. unsplash.com