Zaznacz stronę

W bieżącym roku czeka nas kolejna po nowelizacji z roku 2019, istotna zmiana przepisów ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Ustawodawca, jak to zwykle ma w zwyczaju, motywuje wprowadzenie planowanych modyfikacji, chęcią usprawnienia i ulepszenia polskiego systemu sądownictwa. Co więcej, według twórcy projektu nowelizacji, szereg zmian w tym kodeksie, ma na celu zwiększenie skuteczności ochrony prawnej. Czy taki stan rzeczy będzie miał rzeczywiście miejsce, pokaże przyszłość, jednakże mając na uwadze nowelizację z roku 2019 i jej wpływ na funkcjonowanie polskiego sądownictwa, do tych buńczucznych zapowiedzi należy podchodzić z pewną dozą ostrożności. Niemniej, niezależnie od naszego zdania na temat danych reform, dla każdego zawodowego pełnomocnika ważnym jest, aby znać obowiązujące prawo. W niniejszym artykule zatem pochylimy się nad najważniejszymi wprowadzonymi zmianami w treści KPC. 

 

Nowa wysokość WPS warunkująca właściwość sądu oraz nowy rodzaj pełnomocnictwa

 

Pierwszą i najbardziej rzucającą się w oczy zmianą wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 marca 2023 r. jest  zmiana treści art. 17 pkt 4 KPC:

 

4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

 

Zgodnie z jego nową treścią, należy zauważyć, iż został podwyższony próg kwotowy wartości przedmiotu sporu decydujący o właściwości sądów rejonowych z 75 tys. zł na 100 tys. zł. Niniejsza aktualizacja tego przepisu, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, ma na celu odciążenie sądów okręgowych z ilości procedowanych przed nimi spraw. 

 

Kolejną wartą zauważenia zmianą w KPC jest dodanie paragrafu 2 do art. 88, który stanowi:

§2. Pełnomocnictwo do niektórych tylko czynności procesowych może obejmować wyłącznie upoważnienie do odbioru pism sądowych. Pełnomocnictwa takiego można udzielić każdej osobie fizycznej (pełnomocnik do doręczeń).

Zgodnie z powyżej przytoczonym artykułem, należy zauważyć, iż został do KPC wprowadzony nowy rodzaj pełnomocnictwa — pełnomocnictwo do doręczeń, umożliwiające stronie wyznaczenie dowolnej osoby fizycznej do odbierania korespondencji sądowej, nie tylko adwokata, radcy prawnego, pracownika, małżonka czy rodzeństwa. W tym miejscu należy również zauważyć treść zmodyfikowanego art. 133 § 3 KPC:

§3 Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub pełnomocnika do doręczeń, pisma sądowe doręcza się tym osobom.”;

Zmiany dotyczące wniosków dowodowych 

Kolejną istotną zmianą, jest wprowadzenie do treści KPC nowego artykułu — art. 128[1] KPC. Zgodnie z jego literalnym brzmieniem:

Art. 128[1]. Pismo wnoszone przez stronę zastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym wnioski dowodowe. Jeżeli pismo zawiera uzasadnienie, wnioski dowodowe, zgłoszone tylko w tym uzasadnieniu, nie wywołują skutków, jakie ustawa wiąże ze zgłoszeniem ich przez stronę.

Wprowadzenie nowej regulacji o powyższej treści ma na celu zapewnienie przejrzystości i usprawnienia procesu, poprzez wymaganie wyodrębnienia oświadczeń, twierdzeń i wniosków dowodowych w początkowej części pisma. W razie braku spełnienia tego wymogu, wnioski dowodowe nie wywołają skutków, co może prowadzić do pominięcia istotnych faktów w procesie sądowym. Wśród komentatorów niniejszej nowelizacji istnieje obawa, że skupienie się jedynie na petitum pisma może wprowadzić ryzyko, że sąd nie zapozna się z całością argumentów i uzasadnień strony w procesie.

Stan prawny: maj 2023 r.

Fot. pixabay.com