Zaznacz stronę

Często nurtującymi zagadnieniami klientów kancelarii prawnych są kwestie dotyczące wyboru formy współpracy z konkretną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub inną uregulowaną w Kodeksie Spółek Handlowych. Zrozumiałym jest, że każdy stojący przed taką potencjalną sytuacją zastanawia się zarówno nad wszelkimi zagrożeniami z tego płynących, jak i profitami jakie mogą się z danej współpracy zrodzić. W niniejszym artykule pochylę się nad tymi drugimi, tj. spróbuję wskazać jaką formę prawną współpracy powinien wybrać potencjalny członek zarządu sp. z o.o. chcący w ten sposób zagwarantować sobie konkretne dobra – czy to zależy mu na większej gratyfikacji finansowej czy też na świadczeniach socjalnych.

Formy zatrudnienia członka zarządu spółki z o.o.

To co trzeba na wstępie poniższych rozważań wskazać to fakt, że wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. może zostać ustanowione zarówno w ramach aktu powołania, jak również poprzez zawarcie odpowiedniej umowy pomiędzy spółką z o.o. a członkiem zarządu. Wybór odpowiedniej formy współpracy ze spółką, rodzi określone skutki – czy to w przestrzeni finansowej czy też prawnej. Najpopularniejszymi podstawami prawnymi, które są wykorzystywane w ramach współpracy pomiędzy członkami zarządu a daną spółką jest:
  -Umowa zlecenie
  -Umowa o pracę
  -Uchwała zgromadzenia wspólników, która określa wynagrodzenie danego członka zarządu (w tym miejscu warto wspomnieć, że samo powołanie uchwałą wspólników członka zarządu spółki prawa handlowego nie powoduje, że staje się on pracownikiem, zleceniobiorcą czy osobą prowadzącą działalność pozarolniczą. Takie powołanie rodzi skutki jedynie o charakterze organizacyjnym. Odpłatny charakter takiej współpracy określa dopiero łączna wola organu zarządczego i strony przyjmującej takiego zlecenie, okreslona w odpowiednim dokumencie.)

Skutki wyboru odpowiedniej podstawy zatrudnienia członka zarządu sp. z o.o.

Współpraca ze spółką na podstawie każdej z form prawnych wskazanych powyżej, rodzi odpowiednie skutki. Z chwilą zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenia z członkiem zarządu, powstaje obowiązek zapłaty odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. W przypadku wyboru takiej formy współpracy z członkiem zarządu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na takich samych zasadach jak pracownicy i zleceniobiorcy. W przypadku gdy członek zarządu pełni swoje funkcje odpłatnie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, sytuacja kreuję się w podobny sposób. Z chwilą wejścia w życie Polskiego Ładu, przepisy podatkowe objęły obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wynagrodzenie członka zarządu powołanego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Forma współpracy ze spółką, powoduje również różnice w sposobie opodatkowania danego wynagrodzenia. Taka dywersyfikacja wynika z faktu, że owe przychody są kwalifikowane do ich odrębnych źródeł. Członek zarządu, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w świetle przepisów podatkowych jest traktowany jak pracownik. W związku z tym, jego wynagrodzenie powinno zostać odpowiednio pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz o odpowiednie składki społecznie. Jednakże trzeba zauważyć, że członkowi zarządu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługują odpowiednie świadczenia wynikające z opłacania tychże składek, jak również inne uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Pracy. W przypadku członka zarządu pełniącego funkcję na podstawe aktu powołania, jego wynagrodznie jest opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (17% do kwoty dochodu 85.528 zł, powyżej tej kwoty – 32 %). Takie przychody są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Podsumowując, wybór odpowiedniej formy współpracy ze spółką, w odmienny sposób kształtuje sytuację danego członka zarządu. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie członka zarządu jest obciążone obowiązkowymi składkami ZUSowskimi, jednakże przysługują mu z tego tytułu inne uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Pracy. Członek Zarządu powołany na podstawie odpowiedniej uchwały, nie jest zobowiązany do zapłaty niniejszego świadczenia, jednakże od roku 2022 musi opłacić 9% składkę zdrowotną.

 

Stan prawny: styczeń 2023 r.
Fot. pixabay.com