Zaznacz stronę

Prawo zobowiązaniowe jest bardzo istotne i warto przyjrzeć się niektórym rodzajom umów. Kolejną umową, która dotyczy korzystania z cudzej własności jest umowa leasingu.

Na czym polega istota leasingu?

Umowa ta jest często dość skomplikowana. Zawierana jest pomiędzy finansującym a korzystającym. Finansującym jest przedsiębiorca, który zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zobowiązanie finansującego polega na tym, iż nabywa on od określonego zbywcy rzecz na warunkach określonych w umowie i oddaje ją potem korzystającemu do używania, bądź też do używania i pobierania pożytków. W zamian za to korzystający płaci finansującemu określone wynagrodzenie, najczęściej w ratach.

Rodzaje leasingu

Istnieje więcej niż jeden rodzaj leasingu i jest więcej kryteriów, według których można dokonać podziału. Niektórzy rozróżniają leasing ze względu na fakt, czy przedmiot umowy ma zostać przez kupującego wykupiony czy też nie. Ten podział ma jednak trochę mniejsze znaczenie. Bardzo popularne jest jednak rozróżnienie leasingu na operacyjny i finansowy. Dotyczy to zwłaszcza osób, które prowadzą działalność gospodarczą i koszty leasingu są rozliczane w ramach prowadzonej działalności. Leasing operacyjny polega na tym, iż rzecz zostaje czasowo przekazana w użytkowanie. Przedmiot leasingu nie ulega amortyzacji u przedsiębiorcy, a raty są wykazywane jako koszty uzyskania przychodu. Przy leasingu finansowym rzecz oddawana jest w użytkowanie w zamian za płacone raty leasingowe. Amortyzacji dokonuje leasingobiorca. Podmiot prowadzący działalność nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z powiększeniem majątku firmowego. Leasing finansowy jest bardziej zbliżony do pożyczki, z tym że pożyczany jest przedmiot, a nie pieniądze.

Co powinna zawierać umowa leasingu?

Umowy leasingu często są skomplikowane i zajmują wiele stron. Warto jednak wspomnieć, jakie są minimalne wymagania dla zawarcia umowy leasingu, co ona powinna zawierać, żeby była ważna w świetle prawa. Tak więc obowiązkowe elementy umowy leasingu to :

– wskazanie stron 

– oznaczenie rzeczy, która ma być oddana w leasing

– oznaczenie zbywcy, od którego finansujący ma nabyć daną rzecz

– spisanie warunków umowy nabycia rzeczy przez finansującego

– wskazanie, czy rzecz ma być przeznaczona do używania czy do używania i pobierania pożytków

– wysokość wynagrodzenia dla finansującego

– określenie czasu trwania umowy

Jaka jest rola stron w umowie leasingu?

Finansujący przede wszystkim powinien nabyć rzecz będącą przedmiotem leasingu  na warunkach określonych w umowie leasingu oraz oddać ją do użytkowania korzystającemu (lub też do używania i pobierania pożytków). Finansujący nie jest producentem, więc nie może udostępnić swojego sprzętu, dlatego musi go najpierw nabyć. Powinno się precyzyjnie i dokładnie określić rzecz, jaką finansujący ma nabyć, by nie było później nieporozumień. Nie ma potrzeby określania dokładnie, kim ma być zbywca. Nie musi to być określona indywidualnie osoba czy też podmiot. Wystarczające będzie wskazanie rodzajowe, np. dealer określonej marki samochodów Drugie zobowiązanie finansującego to oddanie rzeczy do używania lub też używania i pobierania pożytków, co z kolei przypomina zobowiązanie wynajmującego lub wydzierżawiającego.

Głównym zobowiązaniem korzystającego jest oczywiście płacenie rat leasingowych. . Nie można jednakże tego porównywać z najmem. Wielkość ostatecznych kosztów najmu uzależniona jest od tego, jak długo będzie trwać najem lub dzierżawa. Tymczasem wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu leasingu jest stałe, jedynie zostaje podzielone na raty. Korzystający ponosi również koszty związane z samym nabyciem rzeczy, takimi jak koszt zawarcia umowy, wydania i odebrania rzeczy, kosztami związanymi z zawarciem umowy leasingu oraz wydaniem mu rzeczy do korzystania. Należy wskazać, że owo wynagrodzenie nie jest tak zwanym świadczeniem okresowym, gdyż płacone raty tworzą określoną sumę stanowiącą wynagrodzenie dla finansującego za podjęte czynności oraz ryzyko finansowe bądź też kredytowe. Ponadto powinien on utrzymywać rzecz w stanie niepogorszonym.

Najczęściej umowy leasingu dotyczą samochodu, choć oczywiście nie ma przeciwskazań, żeby zawierać takie umowy obejmujące użytkowanie maszyn (jest to drugi najczęstszy przypadek). Wiele z nich rzeczywiście jest skomplikowanych, dlatego należy je poddać starannej analizie przed podpisaniem.

 

Stan prawny : wrzesień 2022