Zaznacz stronę

Postęp technologiczny, ostatnio również epidemia COVID-19 sprawiły, iż praca zdalna zaczęła cieszyć się dużą popularnością, szczególnie wśród pracowników, w mniejszym stopniu wśród pracodawców. Poprzedniczką pracy zdalnej była telepraca oznaczającą również możliwość wykonywania pracy poza zakładem pracy. Pojęcie pracy zdalnej wprowadzono w w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te były bardzo ogólnie i enigmatyczne, dlatego też rząd zajął się projektem ustawy zmieniającej kodeks pracy właśnie w zakresie pracy zdalnej.

Czy pracodawca będzie mógł skierować mnie do pracy zdalnej?

Pracodawca będzie mógł polecić wykonywanie pracy w sposób zdalny w trakcie obowiązywania

 • stanu nadzwyczajnego
 • stanu zagrożenia epidemicznego
 • stanu epidemii
 • w okresie, w którym z powodu siły wyższej nie może zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

Polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę będzie możliwe, gdy bezpośrednio przed wydaniem polecenia pracownik złoży oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej. W innych wypadkach możliwa też będzie praca zdalna, ale wówczas nie będzie to wyłącznie jednostronna decyzja i polecenie pracodawcy, ale wymagać to będzie uzgodnienia przez obie strony.

Czy pracodawca musi się zgodzić na pracę zdalną?

Pracownik może składać wniosek o pracę zdalną, ale pracodawca nie musi wcale się na to zgadzać. Istnieją jednak wyjątki, kiedy będzie musiał wyrazić na to zgodę, a mianowicie, gdy :

 • pracownica jest w ciąży
 • pracownica wychowuje dziecko przed ukończeniem 4. roku życia
 • pracownik sprawujące opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Jeśli jednak pracodawca uzna, że nie ma odpowiednich warunków do wykonywania pracy zdalnej, wówczas powinien powiadomić o tym pracownika na piśmie w terminie 7 dni. Nie wiadomo jednak póki co, czy pracownik będzie miał możliwość odwołać się od tej decyzji.

Pracodawca będzie musiał w porozumieniu z organizacją związkową a gdy ich nie ma, bezpośrednio z pracownikiem, określić sposób i warunki wykonywania pracy zdalnej. Do tego zostaną na niego nałożone dodatkowe obowiązki, czyli :

 • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną niezbędne do wykonywania tej pracy szkolenia i pomoc techniczną.
 • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • pokrycie kosztów związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych;
 • pokrycie inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu lub poleceniu

Są to najważniejsze założenia. Trzeba jednak pamiętać, że jest to projekt, a więc może to jeszcze zostać zmienione, choć wydaje się, że główne zasady powinny zostać uchwalone w takim właśnie, a przynajmniej zbliżonym brzmieniu.