Zaznacz stronę

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na kilka sposobów ściśle określonych przepisami prawa. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, możliwe jest również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W niektórych, ściśle określonych przypadkach, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Czy mogę odejść z pracy z dnia na dzień?

Nikt nie może zostać zmuszony do wykonywania pracy, dlatego można porzucić pracę, ale trzeba liczyć się z możliwymi konsekwencjami. Pracownika mogą spotkać negatywne konsekwencje. Pierwsza z nich to zwolnienie dyscyplinarne bez zachowania okresu wypowiedzenia. Taka „dyscyplinarka” może się za pracownikiem ciągnąć przez długi czas, gdyż tryb i przyczyna zwolnienia będą wpisane do świadectwa pracy, a przyszły pracodawca najczęściej będzie chciał zapoznać się z przyczyną zakończenia poprzedniego stosunku pracy. . Inny skutek, choć rzadziej spotykany, to możliwość żądania przez pracodawcę odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek odejścia z pracy z dnia na dzień. Należy również pamiętać o tym, iż jeśli pracownik odejdzie z dnia na dzień bez złożenia wypowiedzenia i zarejestruje się potem w urzędzie pracy, nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych, jako że nie mogą go otrzymać osoby, które utraciły pracę z własnej winy.

W jakich sytuacjach można odejść bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest dopuszczalne, ale tylko w określonych sytuacjach, gdyż należy do wyjątków. Do takich przypadków należą następujące sytuacje :
– jeśli będzie wydane orzeczenie lekarskie, na mocy którego zostanie stwierdzony szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, a pracodawca we wskazanym okresie nie przeniesie go do innej, odpowiedniej pracy
– jeśli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków względem pracownika
Mniej znane przypadki to :
– gdy pracownik przywrócony do pracy podjął już zatrudnienie u innego pracodawcy, może w ciągu 7 dni rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia , a jedynie za 3 dniowym uprzedzeniem (uprzedzenie nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem)
– jeśli zakład pracy przeszedł na innego pracodawcę, pracownik ma prawo w ciągu 2 miesięcy rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia , jedynie za 7 dniowym wyprzedzeniem

Czym jest ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę?

Jest to określenie dość ogólne, nieprecyzyjne, dlatego może obejmować wiele sytuacji. Jeśli pracownik decyduje się na taki tryb rozwiązania umowy, powinien on w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy wskazać przyczynę i to w sposób konkretny. Nie może to być ogólne określenie „ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę”. Bez wskazania, na czym owo naruszenie obowiązków przez pracodawcę polegało, będzie ono nieważne. Ustawodawca celowo nie wskazał konkretnego katalogu przypadków, gdyż mogą zajść różne przypadki, a trudno przewidzieć wszystkie. Mogą do nich należeć takie sytuacje, jak :
– mobbing
– utrudnianie korzystania z prawa do urlopu
– bezprawne, niesprawiedliwe i niezasadne ocenianie pracownika
– brak opłacania składek ZUS
– bezzasadne odsunięcie pracownika od wykonywania pracy
– brak wypłaty wynagrodzenia

Najczęstszym przypadkiem jest brak zapłaty wynagrodzenia, zapłata z opóźnieniem (regularnie, nie wystarczy jednorazowe opóźnienie), zapłata ratami, zamiast w całości.

Pracownik ma miesiąc na złożenie takiego dokumentu, co jest liczone od chwili, kiedy dowiedział się o naruszeniu praw przez pracodawcę. Jeśli sytuacja dotycząca braku wypłaty lub opóźnienia wynagrodzenia powtarza się co miesiąc, termin ten aktualizuje się co miesiąc i co miesiąc powstaje na nowo prawo do rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy.

Odejście z pracy bez okresu wypowiedzenia to rozwiązanie ostateczne, stosowane rzadko, gdyż powinno być rzeczywiście uzasadnione i pracownik musi liczyć się z możliwością odszkodowania na rzecz pracodawcy, jeśli okaże się nieuzasadnione.

Stan prawny : lipiec 2022