Zaznacz stronę

Pracodawca powinien wypłacać pracownikom wynagrodzenie terminowo oraz oczywiście w pełnej wysokości. Ta ostatnia zasada doznaje jednak niekiedy pewnych wyjątków.

Jakie sa rodzaje potrąceń z pensji?

Przede wszystkim można tu wyróżnić potrącenia dobrowolne i przymusowe. Nie ma co ukrywać, że potrącenia dobrowolne są niezwykle rzadkie, gdyż jaki pracownik pragnie pomniejszać swoje wynagrodzenie.

i mogą one być dokonywane zarówno na rzecz pracodawcy, jak i podmiotu trzeciego. Potrącenia przymusowe również mogą być dokonywane na rzecz obu tych podmiotów. Potrącenia przymusowe dotyczą najczęściej egzekucji na mocy wyroków sądowych świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń innych niż alimentacyjne oraz kar pieniężnych nakładanych przez pracodawcę.

Istnieje kilka cech wspólnych dla potrąceń dobrowolnych i przymusowych, a mianowicie :

  1. zachowanie pracownika (wyrażenie zgody) jest dobrowolne,
  2. pracownik ma świadomość zobowiązania oraz
  3. zgoda na potrącenie została wyrażona w formie pisemnej.

Pracodawca ma obowiązek najpierw dokonywać potrąceń przymusowych, a dopiero potem dobrowolnych.  Pracownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dokonywanie potrąceń dobrowolnych. Zgoda musi być wyrażona w sposób pisemny. Wyrażenie zgody w inny sposób, np. ustnie lub w sposób dorozumiany, jest uznawane za nieważne.

Jak wygląda dokonywanie potrąceń przymusowych?

Jeśli dochodzi do potrącenia przymusowego z wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien ustalić :

– jaka jest podstawa do dokonywania obowiązkowych potrąceń

– sprawdzić i określić, jaka jest maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia

– sprawdzić, ile w danym wypadku wynosi kwota wolna od potrącenia

– ustalić, jaka jest w danym przypadku maksymalna możliwa kwota potrącenia

W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

– przedstawił  on za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie  wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów

– podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie  przekazywane będzie  wierzycielowi

– w przypadku zajścia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Pracodawca zawiadamia zarówno komornika, jak i pracownika o dokonaniu potrąceń. Pracodawca nie ma tutaj możliwości dyskutowania, czy jest to uzasadnione , zgodne z prawem, czy też nie. Na nim po prostu ciąży obowiązek dokonania potrącenia i tyle.

Należy przy tym pamiętać, ze kwotą wolną od zajęcia pozostaje kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czasem obliczenie wysokości tych potrąceń bywa skomplikowane i trudne, w szczególności, kiedy w grę wchodzi więcej niż jedno zadłużenie.

 

Stan prawny : październik 2022