Zaznacz stronę

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu to poważny problem, zarówno pod względem prawnym, jak i zagrożenie dla innych osób. Dlatego też co jakiś czas ustawodawca decyduje się na zaostrzenie kar i w tym toku również te kary zostały zmienione.

Kiedy można mówić o jeździe pod wpływem alkoholu?

Sytuacja prawna sprawy może znacznie się różnić, gdyż w pewnych przypadkach sprawca dopuszcza się przestępstwa, w innych zaś – wykroczenia. Wszystko zależy od poziomu alkoholu w organizmie w chwili popełnienia czynu. Przestępstwem jest prowadzenie w stanie nietrzeźwości, który występuje wówczas, gdy gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub też do niej prowadzi. Można więc tu rozprawić się z dość powszechnym mitem, iż przestępstwem jest prowadzenie pojazdu, gdy poziom alkoholu we krwi przekracza 0,2 promila. Jeśli poziom ten jest równy lub wyższy od 0,2 promila, ale mniejszy niż 0,5 promila, możemy mówić o stanie po użyciu alkoholu. Taki stan pomiędzy 0,2 promila a 0,49 promila jest jedynie wykroczeniem i ponosi się wówczas odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w kodeksie wykroczeń.

Jakie są kary za prowadzenie pod wpływem alkoholu?

Osoba prowadząca pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym po spożyciu alkoholu podlega karze aresztu lub grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych. Prowadzenie zaś innego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu może skutkować karą aresztu lub grzywny w wysokości minimum 1000 zł. Co prawda w art. 87 kodeksu wykroczeń wspomnianym powyżej, nie określono górnej granicy kary, ale można ją znaleźć gdzie indziej. Kara aresztu wynosi od 5 do 30 dni. Natomiast maksymalna kara grzywny co do zasady może wynieść maksymalnie 5 tys. zł, ale w przypadku akurat tego wykroczenia maksymalna wysokość to 30 tys. zł. 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące kar za naruszenia prawa o ruchu drogowym, ale część z nich wejdzie w życie dopiero we wrześniu 2022 r. Obecnie za jazdę po spożyciu alkoholu można otrzymać 10 punktów karnych, a od września będzie to już 15 punktów karnych.

Co z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości?

eśli ktoś prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub też pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość grzywny uzależniona jest od rodzaju zarzucanego czynu, okoliczności oraz stanu majątkowego sprawcy. . Sąd wymierza ją w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, przy czym 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł. Kara ograniczenia wolności zwana jest potocznie pracami społecznymi i oznacza obowiązek nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne (chyba że w danym wypadku zostanie zamieniona na potrącanie części wynagrodzenia za pracę). Maksymalny wymiar tej kary wynosi 2 lata.
Oprócz kar opisanych powyżej stosuje się również wobec sprawcy środki karne. Środki karne to pewne dodatkowe dolegliwości wymierzane sprawcy, na przykład :
– pozbawienie praw publicznych;
– zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub – prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 – zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
– zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
–  nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
 zakaz prowadzenia pojazdów;

Zmiany wprowadzone w tym roku w mniejszym stopniu dotyczą kodeksu karnego, a w większej części zmiany dotykają ustawy prawo o ruchu drogowym i kodeksu wykroczeń. Największe z nich dotyczą większej ilości punktów karnych, jakie można otrzymać.

Stan prawny : lipiec 2022