Zaznacz stronę

Bycie przedsiębiorcą jest trudne i wymagające. Niestety nie każdy przedsiębiorca działa w sposób uczciwy i właściwy. Dlatego też niezbędne są przepisy stosowane wówczas, gdy ktoś dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji.

Na czym polega czyn nieuczciwej konkurencji?

Kwestie związane m.in. z czynami nieuczciwej konkurencji zostały opisane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Definicja tam zawarta jest bardzo ogólna, albowiem czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przedsiębiorcą jest każda osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej), która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczy w działalności gospodarczej. Wskazano jednak przykładową listę zachowań, które należy zakwalifikować jako czyny nieuczciwej konkurencji. Należą do nich :

– naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (ujawnianie lub wykorzystywanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa),

– nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy (dotyczy to umów, na podstawie których przedsiębiorca zatrudnia pracowników),

– naśladownictwo produktów,

– wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług

– fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług (polega ono w szczególności na wskazaniu na opakowaniu produktu nieprawdziwej informacji o kraju, regionie lub miejscowości jego pochodzenia,

– wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (np. używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego użytego wcześniej na oznaczenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa),

– pomawianie konkurencyjnego przedsiębiorcy lub nieuczciwe zachwalanie własnej firmy poprzez posługiwanie się fałszywymi informacjami na ten temat,

– utrudnianie dostępu do rynku

– nieuczciwa lub zakazana reklama

Co zrobić, gdy ktoś popełni czyn nieuczciwej konkurencji?

Przedsiębiorca, który dopuści się takiego czynu może ponieść odpowiedzialność cywilną, a w niektórych wypadkach i karną,. Przedsiębiorca, którego interesy naruszono, może składać następujące żądania :

– zaniechanie niedozwolonych działań,

– usunięcie skutków niedozwolonych działań,

– złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. ogłoszenia w prasie lub innym medium),

– naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,

– wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści (np. zysków ze sprzedaży podrobionych towarów),

– zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Dla przedsiębiorcy, który poniósł szkodę, niewątpliwie istotną opcją jest możliwość żądania dochodzenia odszkodowania oraz zaniechania niedozwolonych działań (np. przy naśladownictwie produktów). Oprócz tego istnieje możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej, która występuje np. przy ujawnianiu tajemnicy przedsiębiorstwa, organizowania systemu sprzedaży lawinowej czy fałszywe oznaczanie produktów.

Czy mogę zawiadomić UOKiK?

Tak, jeśli ktoś uważa, że przedsiębiorca dopuszcza się takich czynów, ma prawo zawiadomić o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wówczas Urząd może wszcząć postępowanie i przeprowadzić kontrolę, ale pamiętajmy, że nie zastąpi to postępowania sądowego i UOKiK może nałożyć karę, ale nie przyzna odszkodowania. Jeśli jednak Urząd potwierdzi stosowanie takich praktyk, może to być pewnym ułatwieniem dla przedsiębiorcy zamierzającego złożyć pozew. Może to ułatwić postępowanie dowodowe.

Uczciwa konkurencja jest bardzo ważna, dlatego powinno się być ostrożnym i sprawdzać, czy nie narusza się cudzych praw, gdyż konsekwencje mogą być poważne.

Stan prawny : wrzesień 2022